PROFYLAXE
Jindřich Vála - TR, tel: +420 602772654, e-mail: jvala@jvala.cz

Smluvní podmínky čištění výpočetní techniky

Platnost od 1.12.2008. Ke stažení také ve formátu .doc.

Dodavatel:

Jindřich Vála - TR
Pohnertova 1119/9
CZ - 182 00 Praha 8
Firma zapsána v Živnostenském rejstříku
pod číslem jednacím ŽO/0002111/02/elg
IČO: 41 75 79 39
DIČ: CZ 72 09 24 17 21

Adresa provozovny čištění výpočetní techniky:
Jindřich Vála - TR, Nad Vodovodem 57b, 100 00 Praha 10
E-MAIL: jvala@jvala.cz
Telefon: +420 602 772 654

Bank. spojení: 579 917 001 / 5500

Objednatel:

Fyzická nebo právnická osoba, která u dodavatele písemnou formou (prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným způsobem doručení) objedná služby čištění výpočetní techniky ve specifikovaném rozsahu.


I.

Specifikace služby čištění výpočetní techniky

Obecně služba čištění výpočetní techniky zahrnuje:

Dle rozsahu objednávky: čištění a údržbu počítačových i serverových skříní, klávesnic, myší, CRT a LCD monitorů, tiskáren, scanerů a stolních telefonů. V místě instalace nebo na adrese dodavatele. Ve sjednané ceně čištění je zahrnuta i případná oprava nebo údržba zařízení, vyjma cen náhradních a údržbových dílů. Dopravné je účtováno smluvně.

Obecný postup při čištění výpočetní techniky:

 • Vratné rozložení elektronického zařízení v takovém rozsahu, aby bylo možné ze zařízení odstranit cizí předměty, prach a nečistoty.
 • Odstranění cizích předmětů a nečistot z vnějšku i vnitřku elektronického zařízení bez poškození jeho funkce, údržbu zařízení pokud zařízení takovou údržbu vyžaduje.
 • Diagnostiku stavu zařízení - specifikaci (případně zjištěných) vadných dílů a kalkulaci ceny (případně zjištěných) vadných dílů.
 • Složení elektronického zařízení do původního stavu před započetím čištění.
 • Garanci funkčnosti zařízení jako celku v minimálně stejném rozsahu jako před započetím čištění.
 • Převzetí odpovědnosti ze strany dodavatele za případné škody, které prokazatelně vznikly v důsledku provedení čištění.

II.

Závazky dodavatele

Dodavatel se zavazuje:

 • Převzít odpovědnost za zařízení, vyjma dat a softwarových aplikací, u něhož bude čištění provedeno mimo prostory objednatele, a to od doby převzetí, resp. předání zpět objednateli. Převzetí a předání zařízení se potvrdí oboustranným podpisem předávacího protokolu pověřenými pracovníky objednatele a dodavatele.
 • Převzít odpovědnost za zařízení, vyjma dat a softwarových aplikací, u něhož bude čištění provedeno v prostorech objednatele vždy po dobu čištění konkrétního zařízení.
 • Převzít a předat náhradní zařízení nebo zařízení u něhož bylo objednáno čištění v předem stanoveném časovém harmonogramu, v smluveném čase a místě.
 • Předložit objednateli na jeho žádost platná osvědčení opravňující ho k výkonu této činnosti a provádět veškeré práce v souladu s bezpečnostními a požárními předpisy.
 • V případě plnění zakázky mimo provozovnu dodavatele vést a na požádání předložit objednateli přehled o průběhu plnění této zakázky, resp. o druhu a množství výpočetní techniky, která prošla v průběhu určitého období čištěním.
 • Čištění výpočetní techniky v prostorech objednatele provádět se souhlasem zaměstnance objednatele, jehož se právě prováděné čištění bezprostředně týká. Není-li tento zaměstnanec v době čištění na pracovišti přítomen, lze čištění bez předchozího souhlasu provést pouze u PC a notebooků, které jsou vypnuty.
 • Čištění výpočetní techniky provádět za pomoci bezprašné technologie v ochranné odsávané digestoři tak, aby nečistoty a prach odstraněný ze zařízení se nedostaly do ovzduší.
 • Převzít odpovědnost za vady zařízení, vyjma dat a softwarových aplikací, u kterých je prokazatelné, že vznikly v důsledku čištění, a na náklady dodavatele zajistit jejich neprodlené odstranění.

III.

Závazky objednatele

Objednatel se zavazuje:

 • Neprodleně uvědomit dodavatele o aktuálních změnách, které mohou ovlivnit předem sjednaný průběh zakázky.
 • U čištění výpočetní techniky v prostorech objednatele:
  • zpřístupnit dodavateli místo výkonu dle předchozí dohody s dodavatelem,
  • zajistit pro instalaci čistícího stroje oddělený prostor a rezervovaný el. příkon 220V min. 3,2KW,
  • po dobu provádění čištění zajistit součinnost pověřeného pracovníka objednatele,
  • pracovní úkony vyžadující součinnost s výpočetní technikou objednatele, budou prováděny v prostorách objednatele za podmínky, že veškeré režijní náklady objednatele (např. spotřeba el. energie, nájem apod.), s těmito úkony spojené, jdou k tíži objednatele.
 • Zajistit neprodlenou součinnost pověřeného pracovníka objednatele při předání a převzetí objednaných náhradních zařízení nebo zařízení, u něhož bylo objednáno čištění, v předem stanoveném časovém harmonogramu, v smluveném čase a místě.
 • Převzít odpovědnost za zálohy všech pro objednatele důležitých SW dat a převzít odpovědnost za jejich aktuálnost a bezpečné uchování pro případ jejich ztráty nebo poškození z jakéhokoliv důvodu. Tento bod se týká pouze zařízení, která obsahují datové nosiče, a u nichž bude dle objednávky čištění provedeno.
 • Za objednané a dodané služby na podkladě faktur vystavených dodavatelem uhradit v termínu splatnosti sjednanou smluvní cenu.

IV.

Sankční plnění

 • V případě, že objednatelem pověřená osoba svojí předem neoznámenou nedostupností zapříčiní dodavateli prostoj, nebo nepředá (popř. nepřevezme) smluvené zařízení dle objednávky, je dodavatel nad rámec sjednané ceny služeb oprávněn připočíst smluvní pokutu ve výši 800Kč bez DPH za každý den, kdy k takové události prokazatelně došlo. Nezajistí-li objednatel vrácení náhradních, zapůjčených zařízení včas v předem sjednaném termínu, zaplatí dodavateli půjčovné dle platného ceníku dodavatele.
 • Zpozdí-li se termín plnění zakázky z důvodu ze strany dodavatele, má objednatel nárok na bezplatnou zápůjčku náhradních zařízení (vč. bezplatné dopravy této zápůjčky do místa výkonu nebo sídla objednatele) po celou dobu trvání této zakázky.

V.

Obecná a závěrečná ustanovení

 • Objednatel stanovuje pověřené pracovníky oprávněné k předání a převzetí zařízení dle objednávky. Tito pracovníci se při převzetí zařízení od dodavatele prokáží osobním dokladem.
 • Za technika zhotovitele lze považovat pouze takového pracovníka, který má k dispozici přesné znění odeslané objednávky a disponuje razítkem firmy Jindřich Vála - TR.
 • Při platbě ceny zakázky v hotovosti tato proběhne při předání a převzetí vyčištěné výpočetní techniky v místě výkonu, na základě vystaveného daňového dokladu jehož součástí je doklad o převzetí hotovosti.
 • Kapacita čistících strojů dodavatele je 100ks vyčištěných klávesnic i myší denně, nebo 15-50 PC sestav (popř. tiskáren) v místě - na adrese objednatele.
 • K čištění plastových a kovových povrchů el. zařízení je využíván antistatický roztok nebo aerosol s antibakteriálními účinky, tento roztok nesmývá popisy tlačítek klávesnic.
 • Tyto podmínky mají 3 strany a dodavatel si vyhrazuje právo jejich jednostranné aktualizace. Aktuální verze v platném znění bude dostupná na internetových stránkách dodavatele v online formuláři.
 • Vzájemné vztahy smluvních stran těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.